Frimureri

Vad är frimureri ?

Frimureriet är en lära i levnadskonst och en syn på livet.

Frimureriet är ett upplevelsebaserat lärande som med hjälp av symboler och sinnebilder får kandidaten att iaktta mänskliga dygder. Frimureriet vill stimulera till att tänka, fråga och söka. Det vill lära sina medlemmar att leva oklanderligt i sanning, hjälpsamhet och broderlig anda.

Det traditionella frimureriet är en organisation för män. Det finns kvinnliga loger och mixade loger, men de så kallade blå logerna i Sverige är manliga loger.

Murarna är inte på något sätt hemliga, men har hemligheter gällande ceremonier vid sammanträdena samt i läro- och undervisningssystemet. Den nuvarande traditionen är flera sekler gammal och har sitt ursprung i de forntida skråens verksamheter. Dessa hade i sin tur hämtat sina läror årtusenden tillbaka i tiden.

Verksamheten grundar sig på laglydiga mäns frivilliga medlemskap och förpliktar inte sina medlemmar till något som skulle stå i strid med deras lagliga eller samhälleliga skyldigheter.

Varken organisationen eller dess medlemmar har som målsättning eller medverkar till att någon har politisk eller ekonomisk fördel eller nytta av medlemskapet. I broderskapets namn avviker man inte heller från att följa lag och iaktta goda seder. I själva verket är politik och bröders yrken något som knappast tillägnas någon tid alls. Alla bröders konfessionella och religiösa tillhörigheter accepteras och bröders tro uppmuntras.  

De blå logerna i Sverige är organiserade under Storlogen i Finland som är helt självständig. Det internationella samarbetet grundar sig på det, att storlogerna erkänner varandra internationellt, men de lyder inte under någon internationell eller övernationell organisation eller annat ledande organ.

Hur blir man frimurare

Den som vill bli frimurare bör vara en man som råder över sig och sitt gods samt tror på Gud.

Den som önskar bli medlem kontaktar någon som redan är frimurare. Han behöver någon inom organisationen som sedan föreslår honom som medlem, samt två förordare som känner honom. Finns ej någon bekant som är frimurare kan en av logerna kontaktas. En av logens frimurare utses då för att lära känna den sökande. För att bli medlem krävs sedan att kandidaten enhälligt godkänns som medlem i logen.

Envar har fritt att då han så önskar avgå från medlemskapet. Man kan även bli utesluten från medlemskapet bl.a. ifall man har gjort sig skyldig till en ur samhällets synpunkt straffbar gärning.

Medlemsansökan