Distriktets historia

Hur den finska blå (craft) ritualen och mureriet startade sin verksamhet på Stora svenska landslogens jurisdiktionsområde.

En grupp svenska frimurare hade av Södertälje kommun köpt ett rivningsfärdigt hus, Igelsta Gårds huvudbyggnad. Arkitekten, frimurarbrodern Gunnar Lanz fick till uppgift att renovera byggnaden på 500 kvadratmeter i dåligt skick till en fungerande frimurarlokal. Arbetet fullbordades i stor utsträckning med frivilliga krafter och år 2011 invigdes Igelsta Gård till logelokal för SFMO. S:t Johannesloge Mälarporten förlade där sin verksamhet. Redan innan logelokalen blev färdig hade svenskarna tagit kontakt med finska frimurare hösten 2010 och hade några gånger skickat till Storlogen i Finland även bilder av Igelsta, först t.o.m. utan följebrev. Exporten av finskt frimureri till Sverige tog resoluta steg när Storlogens i Finland storskrivare Antti Uski av Gunnar Lanz, som då även var SFMO:s besökskoordinator, fick motta byggnadens ritningar våren 2011. Storskrivaren Uski gav bilderna till Juhani Vuori som då var deputerad stormästare.

Ett avgörande steg för att starta finsk frimurarverksamhet i Sverige togs i samband med storlogens i Estland årssammanträde 7/5/2011. Då samtalade representanten för Stora Landslogen, Ordens Sigillbevarare och Kansler Karl-Erik Eriksson med Juhani Vuori och frågade om möjligheten att i framtiden bilda en blå murarloge på svensk mark på SFMO:s jurisdiktionsområde. Det var klart att ett sådant erbjudande hade fullmakt av dåvarande svenska stormästaren Anders Fahlman. Då var det känt att Juhani Vuori skulle installeras som stormästare för Storlogen i Finland vid årssammanträdet 14/5/2011.

HHSM Juhani Vuori förhandlade om saken med svenskarna och inga hinder förelåg heller för att föra saken vidare i de inhemska förhandlingarna. Under sommaren framskred samtalen gynnsamt och i oktober 2011 lämnade Storlogen i Finland till storlogen i Sverige en begäran att starta verksamhet. Brevet till Svenska stormästaren hade följande lydelse:

Svenska Frimurare Ordens Visaste Stormästare Anders Fahlman

Som stormästare för F. o. A.M. i Finland sänder jag dig Visaste Stormästare, Broder Anders Fahlman mina bästa och broderliga hälsningar. Samtidigt konstaterar jag med stor tillfredsställelse att det goda och broderliga samarbetet mellan våra organisationer utvecklats mycket gynnsamt.

Jag önskar så här brevledes broderligen be om ditt samtycke till att eventuellt grunda på Svenska Frimurare Ordens jurisdiktionsområde i Sverige en loge under Storlogen i Finland för att erbjuda hederliga män utanför Svenska Frimurare Orden frimurerlig undervisning på svenska enligt den finska ritualen.

I Finland verkar flera loger under Storlogen i Finland på svenska språket och svenskan som svenskan som frimurarnas språk har således långa traditioner i vårt land.

Juhani Vuori, stormästare

Ett positivt svar på brevet kom i november 2011. Fahlmans mandatperiod skulle dock gå ut följande vår och finländarna ville avvakta valet av ny ledare för SFMO innan konkreta åtgärder vidtogs. Den 11 maj följande år installerades Anders Strömberg som ny Stormästare i vårt grannland och hans stöd för det finska frimureriets strävanden var viktigt. Då även ordens nyvalda Stormästare Anders Strömberg förhöll sig positiv till saken satte man igång på finskt håll. Motiveringen till att ta i bruk den finska ritualen i Sverige var att det i vårt grannland finns män, potentiella frimurare för vilka den svenska ritens kristliga frimureri inte lämpar sig, och man kunde ge dem graderna bara genom en allmänreligiös ritual så att deras egen religions Heliga skrift låg på altaret.

Man började arbeta med att bilda en ny svenskspråkig loge redan våren 2012. Före midsommaren 2012 fick Curia 74 logens vordne mästare Jean Franzén av HHSM Juhani Vuori i uppdrag att samla ihop svensktalande bröder som var intresserade av att bli medlemmar i en ny blå loge i Sverige. Under cirka två veckor fick man ihop 48 bröder vilka vid behov kunde beviljas dubbelmedlemskap av HHSM. Bröderna bildade 20.6.2012 tillsammans F.& A.M. Logen Telge nr 169.

För inspektion av den blivande verksamhetslokalen reste HHSM Juhani Vuori, SS Ahti Siltanen och Jean Franzén 21/6/2012 till Igelsta Gård söder om Stockholm och tittade på logelokalen som man visste behövde rustas upp. De finländska frimurarna togs emot av OSK Karl-Erik Eriksson, Provinsialmästaren i Svea, Bo Hanson samt Anders Bruse som representerade frimurarna i Södertälje. Eriksson ansåg det förvånande med vilken fart finländarna har skridit framåt i saken. Under resan kom man även till beslutet att inviga Telgelogen i Igelsta Gård. Själva templet behövde inte invigas då det redan ansågs vara ett frimurartempel som utnyttjades av svenskarna.

Telge landstiger på svensk mark

Telge verkade med ett interimistiskt tillståndsbevis och höll i cirka ett års tid sammanträden omväxlande i Åbo och Helsingfors och gav svenska bröder grader. Det fanns två officiantkårer, av vilka den ena huvudsakligen var sammansatt av bröder i Patria-S:t Henrik och den andra av bröder i Curia. Telgelogen invigdes i Södertälje den 14 september 2013 då logen första gången steg i land på svensk mark. Vid invigningen var båda ländernas stormästare närvarande. Här startade det blå finska frimureriets och den finska ritualens verksamhet i Sverige. Den första brodern i Telgelogen som fick  mm-graden i Sverige var Patrik Simonson, med rötter i Balkan.

Rätt snart framgick det att det fanns goda tillväxtförutsättningar för mureriet i vårt grannland. I förhandlingar mellan HHSM Juhani Vuori och svenska stormästaren Anders Strömberg kom man till att nya loger kunde bildas, utom i Stockholmstrakten, även i södra Sverige. Sålunda bildades den 6 november 2013 F. & A.M. Logen Det Gyllene Snittet 174 och F. & A.M. Logen Igelsta 175. Den förstnämnda av dem tänkte man sig att senare skulle flytta till södra Sverige så snart en lämplig frimurarlokal hittades. Igelsta logen skulle givetvis stanna kvar i lokalen i Södertälje. Igelsta nr 175 och Det Gyllenen Snittet nr 174 fick därefter sina fundationsbrev vid Storlogens i Finland 90-årssammanträde 10/5/2014.

Eget distrikt i Sverige

När verksamheten i Sverige kommit i gång hörde den en tid till ett Helsingforsdistrikt under ledning av DiSM Walter Priewert. Då de svenska blå logernas verksamhet hade varit rätt aktivt och medlemsantalet vuxit snabbt beslöt Stormästaren 1/1/2014 att inrätta ett distrikt i Sverige under F. & A.M. i Finland bestående av de nämnda tre logerna. Av dessa arbetade Det Gyllenen Skinnet och Igelsta med interimistiska tillståndsbevis. Samma datum utnämnde stormästaren Jean Franzén från Telge logen 169 till distriktsstormästare i distriktet i Sverige.

Donatus flyttar till Lund

Den 14 februari invigdes i frimurarhuset i Igelsta Gård F. & A.M. Logen Donatus nr 174 och F. & A.M. Logen Igelsta nr 175 av HHSM Juhani Vuori assisterad av storlogens ämbetsmän enligt urgammal sed. Det Gyllene Snittet hade hösten 2014 ändrat namnet till Logen Donatus nr 174. Namnändringen berodde på att en S:t Johannesloge i SFMO med namnet Det Gyllene Snittet hade bildats i oktober 2000 i Karlstad i Sverige. Med namnändringen ville man undvika eventuella missförstånd i verksamheten på svensk mark. Logen valde det nya namnet enligt den italienska stenhuggarmästaren och konstruktören av Lunds domkyrka, arkitekten Donatus som levde på 1100-talet. I det skedet var det redan klart att logen avsågs att flytta till Lund. Donatus logens ordinarie sammanträde hölls för första gången 29/9/2015 i centrum av Lund, adressen Krafts Torg 10 där Frimurarföreningen EOS äger en fastighet. Logen har med brödraföreningen EOS gjort upp ett hyresavtal som ger den tillgång till en rätt liten men tillräckligt stor samlingslokal. I likhet med Igelsta Gård är det frågan om en lokal som tillhör en S:t Johannesloge i den svenska riten men som för finska sammanträden inreds enligt Fria och Antagna Murares i Finland krav.

Det blå mureriets framgångsrika start på svensk mark hade inte varit möjlig utan det väl fungerande samarbetet mellan stormästarna för SFMO och F. & A.M. i F. Under processens gång har stormästarna även blivit familjebekanta. Som ett tecken på det goda samarbetet och den viktiga milstolpen i finskt frimureri kan även anses att storlogens årsmöte 16/5/2015 beslutade att kalla Anders Strömberg till hedersmedlem i vår storloge. Motivet till detta var bl.a. det starka stöd som Strömberg i alla skeden av projektet visat för startandet av universalreligiöst frimureri i Sverige under F. & A.M. i Finland.

Den tilltagande verksamheten i distriktet i Sverige illustreras även av att distriktet nu utöver DiSM fått ytterligare en ämbetsman, en storinspektör, f.n. Björn-Erik Blomqvist. I skrivande stund har Donatus logen 19 mästarmurarmedlemmar och torde vara den första av de blå logerna i Sverige som vad gäller officianter kan fungera helt självständigt utan hjälp från Finland.

Samarbetet mellan den svenska broderorganisationen har under processens gång fungerat utmärkt och efterhand fördjupats. Besöksrätten utnyttjas i Sverige aktivt ömsesidigt. Mottagandet har varit hjärtligt. Ibland har den finländska logen haft besök av så mycket som 14 svenska bröder. Ibland har svenskarna deltagit även i sorgmarschen och lyckönskningsprocessionerna. Som helhet kan konstateras att det exemplariska samarbetet mellan grannländerna visar att våra ideal fungerar även på praktiskt plan.